Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Vacatures in Noord-Brabant handelend onder STEP2GO B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1.           Step2Go B.V.: Step2Go. Met als dienst “Vacatures-in-Noord-Brabant.nl”

1.2.           Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten.

1.3.           Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening op het gebied Online marketing & recruitment en IT diensten.

1.4.           Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon welke de website bezoekt.


Artikel 2 Algemeen

2.1.           Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Step2Go en een Opdrachtgever

waarop Step2Go deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen schriftelijk is afgeweken.

2.2.           Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.3.           De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Step2Go, voor de

uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4.           Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn

overeengekomen.

2.5.           Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Step2Go en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1.           Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2.           De door Step2Go gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 8 dagen, tenzij anders aangegeven. Step2Go is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 8 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3.           De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.4.           Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Step2Go daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Step2Go anders aangeeft.

3.5.           Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Step2Go wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Step2Go, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van het honorarium aan Step2Go de inhoud van dit document en deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

4.1.           Step2Go zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2.           De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Step2Go aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Step2Go worden verstrekt.

4.3.           Step2Go is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Step2Go is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij  deze onjuistheid of onvolledigheid voor Step2Go kenbaar behoorde te zijn.

4.4.           Indien door Step2Go of door Step2Go ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.5.           Opdrachtgever vrijwaart Step2Go voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.


Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

5.1.           Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

5.2.           Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Step2Go zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3.           Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Step2Go daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit   honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 6 Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1.           De Overeenkomst tussen Step2Go en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.

6.2.           Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

6.3            Na het verstrijken van de overeengekomen duur eindigt deze van rechtswege.


Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

7.1.           Partijen komen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een prijs overeen conform de offerte.

7.2            De overeen gekomen prijs zal door Step2Go voor de gehele termijn bij ondertekening van  de overeenkomst gefactureerd worden en of voor aanvang van de werkzaamheden dan wel het beschikbaar stellen van diensten.

7.3            Step2Go behoudt zicht het recht voor prijzen van de dienst(en) en of producten te tussentijds te wijzigen en of te herzien.

7.4.           Per 1 januari van enig jaar past Step2Go de tarieven aan, aan de ontwikkelingen in de markt.

7.5.           De prijs, en eventuele vergoedingen zijn, exclusief BTW en wordt per dienst in rekening gebracht conform de afspraken in de offerte.


Artikel 8 Betaling

8.1.           Betaling geschied voor aanvang van de dienst dan wel dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Step2Go aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. In de offerte kan van deze betalingstermijn worden afgeweken.

8.2.           Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is aan Step2Go onverschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Step2Go verschuldigd is. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de Opdrachtgever in gebreken is maandelijks een rente, met een percentage ter hoogte van de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.

8.3.           Step2Go heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.

8.4.           Indien de werkzaamheden op nacalculatiebasis worden verricht, zal de Opdrachtnemer Opdrachtgever maandelijks facturen.


Artikel 9 Klachten

9.1.           Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Step2Go. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Step2Go in staat is adequaat te reageren.

9.2.           Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Step2Go slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.


Artikel 10 Opzegging

10.1.         Beide partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1.         Step2Go en Opdrachtgever zijn bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.2.         Step2Go heeft het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst en/of aanbiedingen te ontbinden dan wel te annuleren indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend. In deze gevallen is elke vordering van Step2Go op de Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1.         Step2Go kan enkel in verzuim geraken wegens een tekortkoming na schriftelijk en per aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld en een redelijke tijd voor herstel te zijn gegund. Alle door Step2Go overeengekomen termijnen en data zijn geen fatale data of termijnen.

12.2.         Indien Step2Go aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en tot een maximum van EURO 20.000 per jaar.

12.3.         Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Step2Go aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Step2Go toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4.         Step2Go is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.5.         De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Step2Go of haar ondergeschikten.


Artikel 13 Overmacht

13.1.         Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2.         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Step2Go geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Step2Go niet in staat is haar verplichtingen na te komen.


Artikel 14 Geheimhouding

14.1.         Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2.         De verplichting tot geheimhouding duurt voort tot 2 jaar na het einde van de Overeenkomst. Hierbij is het niet van belang hoe de Overeenkomst tot een einde is gekomen.


Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud

15.1.         Alle door de Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, elektronische bestanden, enz. blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is nagekomen.

15.2.         De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.


Artikel 16 Privacy

16.1.         In het kader van de Overeenkomst tussen Partijen zal Opdrachtgever optreden als verantwoordelijke en Step2Go dan wel aan haar gelieerde partners als bewerker in de zin van Wet bescherming Persoonsgegevens

16.2.         Bewerker verricht ten behoeve van de Opdracht werkzaamheden in het kader van het faciliteren ten behoeve van sollicitatieprocedures in diensten en systemen.

16.3.         Step2Go zal de persoonsgegevens alleen voor deze doeleinden gebruiken. Step2Go is hierbij niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de partners van Step2Go.

16.4.         Step2Go zal de persoonsgegevens op eerste verzoek vernietigen. Alleen de gegevens welke geatomiseerd gebruikt mogen worden en waarop de wbp niet van toepassing mogen door voor verbetering van de dienstverlening voor Step2Go worden gebruikt.

16.5.         Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alleen die gegevens die daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden worden vast gelegd in systemen en diverse uitingen in de breedste zin des woords.


Artikel 17  Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1          Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de sites en alle door Step2Go ontwikkelde en/of door Step2Go aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, apparaten of andere materialen en informatie zoals ontwerpen documentatie, rapporten, offertes, modellen, technieken, databestanden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Step2Go dan wel diens licentiegevers.

17.2          Opdrachtgever krijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of anderszins uitsluitend worden toegekend en voor het overige zal de Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.


Artikel 18 Overige

18.1.         De Opdrachtgever stemt erin toe dat Step2Go de naam, logo van de Opdrachtgever gebruikt op de website, persberichten en productbrochures om daarin te vermelden dat Opdrachtnemer een relatie is van Step2Go.


Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1.         Op alle door Step2Go met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

19.2.         Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Hertogenbosch.